دانلود نوشتارهای کنگره 60 در قالب فایل PDF


اعتیاد ، درمان ، راه کارهای مناسب                   دانلود

روش های ترک و آنچه خانواده ها باید بیاموزند       دانلود

شرحی بر زندگی مهندس حسین دژاکام             دانلود

پارادایم یا الگوی درمانی کنگره 60                      دانلود

مقاله سم نزدایی                                          دانلود

مقاله : صورت مساله اعتیاد                              دانلود

-------------------------------------------------------------------------

وادی اول : با تفكر ساختارها آغاز مي‌گردد. بدون تفكر آنچه هست رو به زوال مي‌رود.        دانلود

وادی دوم : هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد . هیچ کدام از ما به

هیچ نیستیم ، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم                                                         .دانلود         

وادی سوم : باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش           

فکر نمی کند.                                                                                                     دانلود

وادی چهارم : در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن ، یعنی سلب مسئولیت

از خویش است .                                                                                                 دانلود

وادی پنجم : در جهان ما تفكر، قدرت مطلق حل نيست . توام با رفتن و رسيدن ، آن

را كامل مي نمايد .                                                                                              دانلود

وادی ششم : حکم عقل را در قالب فرمانروای بزرگ کاملا اجرا کنیم.                               دانلود

وادی هفتم : رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است ، یکی یافتن راه و دیگری آنچه

برداشت مینمائیم                                                                                              . دانلود

وادی هشتم : با حركت راه نمايان مي‌شود                                                              ! دانلود 

وادی نهم : نقطه تحمل : وقتی نیرویی که از کم شروع شود و به درجه بالا و بالاتر

برسد ، نقطه تحمل پیدا می کند                                                                          . دانلود

وادی دهم : صفت گذشته در انسان صادق نیست , چون جاری است.                            دانلود

وادی یازدهم : چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس

می رسند.                                                                                                         دانلود

وادی دوازدهم : در آخر امر ، امر اول اجرا می شود.                                                      دانلود

وادی سیزدهم : پایان هر نقطه ، سرآغاز خط دیگریست.                                               دانلود

وادی چهاردهم : آنچه باور است محبت است ؛ و آنچه نیست ، ظروف تهی است.              دانلود